Actie Tijdelijk 15% korting: festivaldrukwerk

Algemene voorwaarden

Drukwerknodig.nl

Osloweg 75
Postbus 5203
9700 GE Groningen
info@drukwerknodig.nl

Telefoonnummer: +31(0)88 310 8000 

NL91INGB0007067936
BIC: INGBNL2A

K.v.K. Groningen nr. 64805484

BTW NL: 8558.58.060.B.01


 

Opdrachtaanname

Voor Drukwerknodig.nl gelden de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk (download PDF) en de aanvullende algemene voorwaarden op deze pagina. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Drukwerknodig.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Drukwerknodig.nl en de klant (opdrachtgever). Nadat de opdracht verwerkt is, wordt het betreffende bestand gedurende 40 dagen op de server van Drukwerknodig.nl bewaard. Voorgaande is met name van belang voor eventuele nabestellingen van hetzelfde product, zodat het bestand dan niet opnieuw ge-upload hoeft te worden.

Prijzen

Aan de genoemde prijzen kunnen in geval van typ- of systeemfouten geen rechten worden ontleend. Alle orders worden handmatig verwerkt en de prijs is pas definitief wanneer de order door onze traffic-afdeling is verwerkt.

BTW

Bijna al het drukwerk valt onder het huidige BTW tarief van 21% BTW. Gelijmde boeken vallen onder het laag BTW tarief van 9%.

Levertijd

Alle opdrachten worden binnen 10 werkdagen na bestelling door ons verzonden (tenzij anders aangegeven). Vertragingen in de levertijd kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de opdracht.

Klachten en aansprakelijkheid

Wij doen onze uiterste best om producten conform wens van de klant af te drukken. Reclamaties dienen, voor zover het een reële klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken na levering van de door de klant verstrekte opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Wanneer de klacht gegrond verklaard wordt kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht, of wanneer dat niet mogelijk is een verstrekking van een gelijkwaardig product. Drukwerknodig.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of het verlies van de bestanden. De aansprakelijkheid van Drukwerknodig.nl blijft dan ook beperkt tot verwijtbare fabricagefouten. Alle prijzen en acties zijn onder voorbehoud van typefouten.

Herroepingsrecht

De klant beschikt niet over een herroepingsrecht. De producten van Drukwerknodig.nl zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat dit maatwerkproducten betreffen van persoonlijke aard.

Auteursrecht / Intellectueel eigendom

De klant (opdrachtgever) is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan ons verstrekte (beeld)materialen. Drukwerknodig.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever verstrekte bestanden. Wij wijzen er op dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privé doeleinden) of te bewerken. Indien wij vaststellen dat het aangeboden materiaal door de opdrachtgever niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bijvoorbeeld het Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet) zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen de betrokken bestanden/gegevens niet worden vernietigd. De auteursrechten op de door de klant vervaardigde (beeld)materialen blijven uiteraard bij de klant berusten.

Privacy

Drukwerknodig.nl heeft een eigen beveiligde omgeving voor het opslaan, uploaden en het afdrukken van het beeldmateriaal. Wij zullen nimmer het door onze klanten verstrekte beeldmateriaal aan derden beschikbaar stellen.

De bestelgegevens en de daarbij behorende data zijn afgeschermd door het door de klant gekozen persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Bij het inloggen op het persoonlijke account op onze website (www.drukwerknodig.nl) is het bij de meeste webbrowsers mogelijk het wachtwoord te laten onthouden. We adviseren dan ook dringend deze functie niet te gebruiken wanneer er op openbare computers gewerkt wordt.

Drukwerknodig.nl stuurt maximaal 20 digitale nieuwsbrieven per jaar. Maximaal 2 keer per jaar verstuurt Drukwerknodig.nl een persoonlijke brief met een aanbieding, cadeaubon of servicemededeling. Uitschrijven voor nieuwsbrieven of poststukken gaat via accountgegevens.

Voor het bestellen van onze producten is registratie bij Drukwerknodig.nl vereist. Ten eerste is een geldig e-mailadres nodig en een door de klant te bepalen wachtwoord. Voorts hebben wij adresgegevens nodig om het mogelijk te maken het product naar het betreffende adres te verzenden. De verstrekte persoonlijke gegevens zijn slechts voor intern gebruik en om ons aanbod aan onze klanten te verbeteren. Verstrekte persoons- en adresgegevens worden nooit aan derden bekend gemaakt en kunnen op geen enkel tijdstip door derden worden ingezien. De gegevens, die ingevoerd dienen te worden bij betaling, verlopen via een gerenommeerde en gecertificeerde betaalprovider. Deze gegevens worden over een zwaar beveiligde HTTPS-verbinding versleuteld verstuurd. Het opslaan of doorgeven van je gegevens, met een ander doel dan de afwikkeling van een bestelling, is contractueel uitgesloten.

Ontwerpen, modellen etc.

Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, gereedschap etc. die door de leverancier worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld, geestelijk en/of fysiek eigendom van leverancier en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen leverancier en cliënt gebruikt te worden. Cliënt vrijwaard leverancier voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van cliënt betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Betaling

Indien de klant conform algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk een (deel)betaling achteraf wil voldoen, dan biedt Drukwerknodig.nl daarvoor mogelijkheden zoals verzending onder rembours. Kosten die hieruit voortvloeien zijn volledig voor rekening van de klant. De klant kan voor deze en eventueel andere mogelijkheden contact opnemen met Drukwerknodig.nl.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Drukwerknodig.nl gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De privacyvoorwaarden kunt u hier vinden.