Actie Tijdelijk 15% korting: Diverse verpakkingen

Algemene voorwaarden

Drukwerknodig.nl

1.    Definities
1.1 Ondernemer: de rechtspersoon die handelt uit naam van Drukwerknodig.nl en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.3 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.4 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.5 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

2.    Identiteit van de ondernemer
RussellPrint B.V.
handelend onder de naam Drukwerknodig

Vestigings- en bezoekadres:
Osloweg 75
9723 BJ Groningen

Postadres:
Postbus 5203, 9700 GE Groningen
KvK Groningen: 64805484
BTW-nummer: NL 8558.58.060.B01

Telefoonnummer: 088-3108000 (lokaal tarief)

3.    Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Drukwerknodig en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Drukwerknodig en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website van de Fotofabriek op zodanige wijze dat deze door de consument ter beschikking worden gesteld dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De consument gaat akkoord met de algemene voorwaarden door het specifieke vakje aan te vinken tijdens het bestelproces.

4.    Het aanbod
4.1 Het aanbod wordt in de overeenkomst tot stand gebracht zodra de bestelling en/of betaling tijdens het bestelproces is verricht.
4.2 Het aanbod wordt direct per e-mail bevestigd.
4.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschied, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
4.5 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bindt Drukwerknodig niet.
4.6 Eventuele wijzigingen in de bestelling door de consument dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk dan wel mondeling aan Drukwerknodig te worden gemeld. Drukwerknodig zal beoordelen of de wijzigingen nog kunnen worden doorgevoerd, maar kan hiervoor geen garantie bieden.
4.7 Drukwerknodig behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van voorraadtekort, technische problemen, prijsfouten of vermoedelijke fraude.

5.    Prijzen en betaling
5.1 De prijzen van producten worden duidelijk vermeld op de website van Drukwerknodig en zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Enkele uitzonderingen zijn het omslag drukklaar maken en de PDF controle, hierbij zijn de prijzen inclusief BTW. 
5.2 Betalingen dienen te worden voldaan op het moment van bestelling, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Bij bestellingen op rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
5.4 Bij bestellingen op rekening kan Drukwerknodig een aanbetaling verlangen voordat de bestelling wordt verwerkt. Het bedrag en de voorwaarden voor de aanbetaling worden duidelijk gecommuniceerd aan de consument. De hoogte van de aanbetaling wordt bepaald en gecommuniceerd door Drukwerknodig op basis van de specifieke bestelling en kan variëren afhankelijk van de producten die worden gekozen. 
5.5 Eventuele verzendkosten of andere bijkomende kosten worden duidelijk gecommuniceerd aan de consument.
5.6 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de consument in verzuim en behoudt Drukwerknodig zich het recht voor om eventuele incassokosten en rente in rekening te brengen conform de wettelijke bepalingen.

6.    BTW-tarieven
6.1 Bijna al het drukwerk van Drukwerknodig is onderworpen aan het BTW-tarief van 21% BTW, tenzij anders vermeld.
6.2 Digitale boeken en etenswaren vallen onder het verlaagde BTW-tarief van 9%.
6.3 Voor verkopen aan consumenten in België hanteert Drukwerknodig voor bijna al het drukwerk het BTW-tarief van 21%, met uitzondering van digitale boeken en etenswaren die belast worden met 6% BTW.
6.4 Voor verkopen binnen Europa geldt het BTW-tarief van het land waar het factuuradres van de consument is gevestigd.
6.5 Indien het factuuradres van de consument buiten Europa ligt, geldt het 0% BTW-tarief.
6.6 Indien de consument een bedrijf buiten Nederland is, maar wel binnen Europa en beschikt over een geldig BTW-identificatienummer, is de btw-verleggingsregeling van toepassing. In dit geval is de consument zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de btw-verplichtingen in het desbetreffende land.

7.    Levering en verzending
7.1 Drukwerknodig streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren binnen de aangegeven termijn, tenzij anders vermeld.
7.2 Vertragingen in de levering kunnen zich voordoen door omstandigheden buiten de controle van Drukwerknodig, zoals transportproblemen of overmacht. 
7.3 De consument kan kiezen tussen normale verzending en garantielevering. Voor garantielevering dient er contact opgenomen te worden met de klantenservice. Het zal dan handmatig worden toegevoegd en de consument zal een extra factuur of betaallink voor de kosten ontvangen. 
 a. Bij normale verzending wordt gestreefd naar levering binnen maximaal 5 werkdagen. Vertragingen kunnen optreden als gevolg van onvoorziene omstandigheden of logistieke beperkingen. 
b. Bij garantielevering wordt gestreefd naar levering vóór 12:00 uur op de volgende werkdag na verzending. Vertragingen kunnen optreden als gevolg van onvoorziene omstandigheden of logistieke beperkingen.
7.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Drukwerknodig tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Drukwerknodig bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Neem in geval van problemen contact op met de klantenservice, die zal helpen bij het nemen van de nodige stappen om het probleem op te lossen.
7.5 De consument kan kiezen voor spoedproductie tijdens het plaatsen van de bestelling. Spoedproductie heeft alleen invloed op de productiesnelheid van het artikel en niet op de levering ervan. De exacte productietijd voor spoedbestellingen wordt vermeld op het moment van bestelling.

8.    Herroepingsrecht en retourneren
8.1 Gezien de aard van de gepersonaliseerde maatwerkproducten die door Drukwerknodig worden geleverd, is het herroepingsrecht en retourneren wettelijk niet van toepassing.
8.2 De consument begrijpt en stemt ermee in dat de bestelde maatwerkproducten specifiek volgens zijn/haar specificaties zijn vervaardigd en daarom niet kunnen worden geretourneerd of geannuleerd, tenzij er sprake is van fabricagefouten of non-conformiteit.
8.3 In geval van fabricagefouten of non-conformiteit, dient de consument contact op te nemen met Drukwerknodig en eventuele klachten binnen een redelijke termijn schriftelijk te melden, waarbij passende oplossingen en correcties worden aangeboden door Drukwerknodig. Het kenbaar maken van fabricagefouten of non-conformiteit kan gedaan worden door te mailen naar info@drukwerknodig.nl.

9.    Annulering en retournering
9.1 Na het plaatsen van een bestelling wordt de productie vrijwel direct gestart. Hierdoor is het annuleren of aanpassen van de bestelling niet meer mogelijk.
9.2 De consument heeft geen recht op annulering van de bestelling in de volgende gevallen:
a. Vertragingen in de levering of productie van de bestelling.
b. Subjectieve fouten in de beleving van het product, zoals persoonlijke voorkeuren of interpretaties.
c. Variaties in kwaliteit, inclusief maar niet beperkt tot kleurafwijkingen, materiaalafwijkingen of andere onvermijdelijke productvariaties die inherent zijn aan het productieproces.
9.3 Drukwerknodig spant zich in om de bestellingen met de grootste zorg en nauwkeurigheid te produceren en af te leveren. Kleurafwijkingen kunnen echter voorkomen als gevolg van verschillende factoren, waaronder individuele beeldscherminstellingen. Drukwerknodig kan daarom geen garantie bieden voor exacte kleurweergave op het uiteindelijke product.
9.4 Indien er sprake is van een gegronde klacht met betrekking tot de kwaliteit van het product, dient de consument binnen een redelijke termijn contact op te nemen met Drukwerknodig om de situatie te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken.

10.    Garantie en klachten
10.1 Drukwerknodig garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de wettelijke vereisten en vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.
10.2 Klachten over gebreken of non-conformiteit moeten binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan Drukwerknodig.
10.3 Een proefdruk wordt aangeboden om een indicatie te geven van het uiteindelijke resultaat. De gehele oplage kan afwijken van de proefdruk. Persen kunnen per dag en per uur fluctueren met betrekking tot de kleuren. Hoewel we ons best doen om de aangeleverde bestanden zo nauwkeurig mogelijk te reproduceren, kunnen er kleine variaties optreden tijdens het drukproces. Indien er significante afwijkingen worden waargenomen tussen de proefdruk en de uiteindelijke oplage, zullen we in overleg treden met de consument om mogelijke oplossingen te bespreken. We streven ernaar om eventuele afwijkingen tot een minimum te beperken en de consument tevreden te stellen met het eindresultaat.
10.4 Eventuele afwijkingen en of klachten kunnen kenbaar gemaakt worden door te mailen naar info@drukwerknodig.nl.

11.    Verwerking van foto's
11.1 De consument garandeert dat hij het recht heeft om de verstrekte foto's te gebruiken en te laten verwerken door Drukwerknodig.
11.2 Drukwerknodig zal de verstrekte foto's alleen gebruiken voor het vervaardigen van de bestelde producten en zal ze niet zonder toestemming van de consument delen met derden.
11.3 Drukwerknodig bewaart de bestanden en foto's die consumenten uploaden naar de website gedurende een periode van 40 dagen.
11.4 Na afloop van de bewaartermijn van 40 dagen worden de bestanden en foto's automatisch verwijderd van de server van Drukwerknodig, tenzij anders wettelijk vereist of noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

12.    AVG-richtlijnen
12.1 Drukwerknodig verwerkt persoonsgegevens van de consument in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
12.2 Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van bestellingen en het leveren van klantenservice, tenzij de consument expliciet toestemming heeft gegeven voor andere doeleinden.

13.    Verwerking van strafbare beelden/bestanden
13.1 Drukwerknodig respecteert het auteursrecht en verzoekt consumeten alleen gebruik te maken van foto's en bestanden waarvoor zij de rechten hebben of die vrij zijn van auteursrechtelijke beperkingen.
13.2 Drukwerknodig behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien er sprake is van vermoedelijke inbreuk op het auteursrecht of wanneer er strafbare content wordt geconstateerd.
13.3 Indien Drukwerknodig strafbare content constateert, behoudt zij zich het recht voor om de desbetreffende informatie te verwijderen en indien nodig aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten.
13.4 Consumenten zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de foto's en bestanden die zij aanleveren en vrijwaren Drukwerknodig van eventuele claims van derden met betrekking tot de inhoud van de foto's en bestanden.

14.    Geschillen
14.1 In geval van een geschil tussen Drukwerknodig en de consument met betrekking tot de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, waarbij beide partijen niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen, heeft de consument de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Webshop.
14.2 Drukwerknodig zal zich inzetten om eventuele geschillen in goed overleg en naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.
14.3 Het indienen van een geschil bij de Geschillencommissie Webshop dient te geschieden binnen een redelijke termijn nadat het geschil is ontstaan.
14.4 Voor nadere informatie over de procedure en voorwaarden van de Geschillencommissie Webshop kunnen consumenten terecht op de website van de Geschillencommissie Webshop (www.degeschillencommissie.nl).